६ जेष्ठ २०८१, आइतबार

प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्यलाभ भयो

प्रकाशित मिति :  5 December, 2019 10:14 pm


k|wfgdGqL lgjf; lkmtf{ sf7df8f}F, !( dªl;/M k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL Pk]lG8;fOl6;sf] zNolqmofkl5 k”0f{ :jf:Yonfe u/]/ lqe’jg ljZjljBfno, lrlsT;fzf:q cWoog ;+:yfg dgdf]xg sfl8{of] yf]/fl;s ef:s’n/ tyf 6«fG;KnfG6 ;]G6/af6 laxLaf/ afn’jf6f/l:yt cfˆgf] ;/sf/L lgjf; kms{b} . k|wfgdGqLsf] :jf:Yoaf/] pkl:yt ;~rf/sdL{n] lh1f;f /fv]sf lyP . t:jL/ M k|bLk/fh jGt÷/f;;

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि पूर्ण स्वास्थ्यलाभ गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरबाट बिहीबार बालुवाटारस्थित आफ्नो सरकारी निवास फर्कदै । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे उपस्थित सञ्चारकर्मीले जिज्ञासा राखेका थिए ।

तस्वीर: प्रदीपराज वन्त/

 प्रतिक्रिया दिनुहोस !