१२ फाल्गुन २०८०, शनिबार

संसदीय समिति वैठकः रेडक्रसमा भएकाे अनियमितता बारे उजुरीकर्तासँग छलफल

प्रकाशित मिति :  13 March, 2020 6:52 pm


sf7df8f}F, #) kmfu’g M dlxnf tyf ;fdflhs ;ldlt a}7s k|ltlglw;ef dlxnf tyf ;fdflhs ;ldltsf] z”qmaf/ l;+xb/af/df a;]sf] a}7s . a}7sdf /]8qm;df ePsf clgoldtfaf/] ;ldltnfO{ k|fKt ph’/L ;DaGwdf ph”/Lstf{;Fu 5nkmn ePsf] lyof] . t:jL/ M/f]zg ;fksf]6f÷/f;;

काठमाडाैं, ३० फागुन ।

प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिको वैठक शुुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको छ । बैठकमा रेडक्रसमा भएका अनियमिताबारे समितिलाई प्राप्त उजुरी सम्बन्धमा उजूरीकर्तासँग छलफल भएको हाे ।

 प्रतिक्रिया दिनुहोस !