१२ मंसिर २०८०, मंगलबार

एक महिनाको घरभाडा नलिन घरधनीहरुलाई सरकारको आग्रह

प्रकाशित मिति :  29 March, 2020 10:00 pm


sf7df8f}F, ;fpg !^ -/f;;_M eG;f/ Joj:yfkg uf]i7L –;Daf]wg cy{dGqL 8f o”j/fh vltj8f eG;f/ ljefuåf/f sf7df8f}Fdf laxLaf/ cfof]lht eG;f/ Joj:yfkg uf]i7LnfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f

काठमाण्डौं, १६ चैत ।

सरकारले एक महिनाको घरभाडा नलिन घरधनीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घरधनीहरुलाई चैत महिनाको घरभाडा नलिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

घरभाडा छुट दिने घरधनीसँग घरवहाल कर नलिने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि चैत २५ गतेसम्म लकडाउन कायमै राख्ने निर्णय राख्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

यस्तै, सरकारले निजी विद्यालयले चैत महिनाको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिष्द् बैठकले निजी विद्यालयले अभिभावकलाइ एक महिना अर्थात चैतको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिदै सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले नीजि विद्यालयले आवासबाहेकका शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !